Årsmöte SFFF

Årsmöte 2023.

Dag: Onsdag 29:e Mars

Tidpunkt: 14:45-15:30

Plats: Umeå-mötet och på Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/3102819441

 

Dagordning§ 1 Årsmötets öppnande§ 2 Fastställande av dagordning§ 3 Val av ordförande för stämman§ 4 Val av sekreterare för stämman§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare§ 6 Fastställande av röstlängd§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning§ 8 Verksamhetsberättelse för 2022 (Roland Fiskesund)§ 9 Ekonomisk rapport för 2022 (Andrea Tompa)§ 10 Revisionsberättelse (Roger Festin, Sandra Lidenskog)§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen§ 12 Årsmöte 2024

§ 13 Föreningens framtid/situation§ 14 Hemsidan§ 15 Övriga frågor§ 16 Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt§ 17 Mötets avslutande

Välkomna!Styrelsen för SFFF