• Föreningens stadgar

  • Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

Stadgar för Svensk Förening För Flödescytometri
Antagna i Huddinge den 1 december 1994, ändrade i Solna den 26 april 2005

Föreningens syfte är att:

  • Främja forskning, utbildning och utveckling inom flödescytometri och närliggande verksamhetsområden.
  • Främja en öppen och förtroendefull kommunikation mellan medlemmarna bland annat genom att anordna/medverka till vetenskapliga möten
  • Stimulera medlemmarnas utbildning och vetenskapliga intressen
  • Verka för ett internationellt samarbete med individer och organisationer
  • Medverka till utveckling av riktlinjer för klinisk applikation av nya metoder, tillsammans med berörda kliniska specialitéer
  • Samverka med berörda organisationer och myndigheter för att främja en enhetlig och hög kvalitativ standard på utrustning, metoder och reagens
MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen och avgöras av denna. Till aktiv medlem kan antagas enskilda individer som arbetar med flödescytometri eller närliggande verksamhet i Sverige eller utlandet. Som stödjande medlem kan antagas företag, myndighet eller organisation, eller representant härför, vilken önskar stödja föreningens verksamhet. Som passiv medlem räknas hedersledamot och medlem över 65 år som önskar att ej erlägga årsavgift.

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästare ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Till hedersledamot kan vid föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kallas svensk eller utländsk person som föreningen önskar giva sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom flödescytometrin eller närliggande verksamhet eller vars insatser på ett framstående sätt främjat föreningens syfte.

STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse. Styrelsen kallar till och förbereder föreningsmöten, ansvarar för bokföring och medelsförvaltning.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, tillika vice ordförande samt kassör och två suppleanter.

Ordförande och eller kassör är föreningens firmatecknare.

Till styrelseledamot kan endast aktiv medlem utses.

Mandatperioden är två år och fördelas så att hälften av posterna förnyas årligen.

År ett:

Val av ordförande och sekreterare.

År två:

Val av kassör och suppleant.

Styrelseledamot kan omväljas.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse skall vara ledamöter tillhanda senast sju dagar före styrelsemöte. Ordföranden är skyldig att kalla till styrelsemöte om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter deltager. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid styrelsemöte skall protokoll föras, som justeras av ordföranden.

KOMMITTÉER

Föreningens arbete utförs i särskilda programkommittéer som inrättas för avgränsade uppgifter och med tidsbegränsat uppdrag och rapporteringsskyldighet till årsmötet.

Varje programkommitté består av minimum tre personer, varav minst två skall vara föreningsmedlemmar.

Ledamöter i programkommittéer väljs av årsmötet, på förslag av styrelsen.

Varje kommittés ekonomi handhas av en inom kommittén utsedd kassör och redovisas till föreningens kassör.

Kommittéernas arbete ska skriftligen redovisas för styrelsen som i sin tur ansvarar för vidare kommunikation till medlemmarna.

FÖRENINGSMÖTEN

Föreningens möten skall ledas av vald mötesordförande och protokollföras av vald mötessekreterare. Protokoll ska justeras av två därtill särskilt valda justeringspersoner.

Föreningens möten är öppna även för personer som ej är medlemmar.

Omröstning sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten votering avgör dock lotten.

Endast aktiv medlem äger rösträtt vid föreningens möten.

Fråga eller frågor som föreningsmedlem vill ha uppförd på dagordning för föreningens möten skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor före respektive möte.

I ärende, som ej blivit meddelade i kallelsen till mötet, får beslut endast fattas om de närvarande är eniga om beslutet.

Bordläggning av ärende må ej nekas om minst 10 medlemmar förenar sig i begäran därom. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning endast ske om föreningen genom majoritetsbeslut så bestämmer.

ÅRSMÖTE

Årsmötet är, tillika med extra inkallade föreningsmöten, föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte äger rum i samband med Vårmötet.
Skriftlig kallelse utsändes till medlemmarna minst fyra veckor i förväg.

Vid årsmötet föredrags verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsavgiftens storlek fastställes. Val förrättas av ledamöter till styrelse, programkommittéer, valberedning samt av revisorer.

Beslut om stadgeändringar fattas endast av årsmötet.

Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet och tidpunkt för dess ikraftträdande.

Förslag till upplösning av föreningen framställes till årsmötet genom att ett skriftligt förslag härom tillställs styrelsen minst två månader före årsmötet. Förslag till föreningsupplösning skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

Om årsmötet bifaller förslaget med enkel majoritet, tillställes alla medlemmar att per capsulam, med enkel majoritet, avgöra föreningens upplösande.

VÅRMÖTE

Ett möte bör hållas årligen under någon av månaderna april- maj. Därvid bör ett program av vetenskaplig, utbildnings- och/eller utvecklingskaraktär förekomma.

Skriftlig kallelse till detta möte utsändes till medlemmarna minst 4 veckor i förväg.

EXTRA MÖTE

Extra möte skall hållas när föreningens styrelse eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

Skriftlig kallelse till extra möte skall tillkännages medlemmar minst fjorton dagar i förväg.

VALBEREDNING

Förslag på medlemmar till föreningens förtroendeposter upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar, varav en är sammankallande. Valberedningens ledamöter utses vid årsmötet för en period av två år med möjlighet till flera omvalsperioder. Hela valberedningen ska ej bytas ut vid samma tillfälle.

REVISORER

Föreningens årsmöte utser två revisorer. Dessa har att för årsmötet redovisa sin granskning av föreningens ekonomi och förvaltning. Revisorer utses för två år i taget, med möjlighet till flera omvalsperioder.

EKONOMI

Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

Föreningens aktiva och stödjande medlemmar erlägger årsavgift med de belopp som bestämmes vid årsmötet. Passiva medlemmar erlägger ej årsavgift