Kallelse till årsmöte 2021

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte 2021.

Datum/Tid: 2021.12.10 kl 12-12

Plats: Zoom länk (https://ki-se.zoom.us/j/65509732343)

Dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av ordförande för stämman
§ 4 Val av sekreterare för stämman
§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§ 8 Verksamhetsberättelse för 2020 (Roland Fiskesund)
§ 9 Ekonomisk rapport för 2020 (Andrea Tompa)
§ 10 Revisionsberättelse (Roger Festin, Sandra Lidenskog)
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Årsmöte 2022/2023
§ 13 Årsavgiftens storlek för 2022
§ 14 Stipendier
§ 15 Hemsidan
§ 16 Övriga anmälda frågor
§ 17 Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt
§ 18 Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen för SFFF