• Styrelsen har ordet

 • Styrelsen har ordet

Styrelsen har ordet

Kallelse till årsmöte 2019

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte 3e September i Stockholm.

Årsmötet kommer att avhållas förutsatt att tillräckligt många medlemmar finns på plats.

Datum/Tid: 3 Sep, 08:00-08:45

Plats/ Lokal: Stockholm, Viking Line (konferenssalen)

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 8. Verksamhetsberättelse för 2018
 9. Ekonomisk rapport för 2018
 10. Revisionsberättelse
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av nya ledamöter
 13. Val av två firmatecknare som tecknar firma var för sig
 14. Beslut om årsavgiftens storlek för 2020
 15. Årsmöte 2020 under NFCM 2020 i Oslo
 16. Stipendier
 17. Uppföljning ”flowceller”
 18. Nya Loggan och grafisk profil
 19. Hemsidan och andra sociala media
 20. Övriga anmälda frågor
 21. Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt
 22. Mötets avslutande

Välkomna!

Styrelsen för SFFF

Verksamhetsberättelse för SFFF, år 2018.

Den 3-4 september 2018 var det dags för SFFFs årsmöte i soliga Karlskrona. Tack till alla talare, deltagare och partners som kom och upplyste, utbildade, berikade, inspirerade och gjorde oss lite klokare inom flödescytometri. Stort tack igen till vara underbara värdar: Lollo, Nicholas, Kristoffer, och Malena som gjorde SFFF18 till en lyckad och oförglömlig tillställning. SFFF avhöll också årsstämma 2018 i Karlskrona. Protokollet från årsmötet finns publicerat på SFFF’s hemsida.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Bo Baldertorp för det fina och gedigna arbete han utfört som ordförande under många år, en ovärderlig insats.

Styrelsen har under det gångna året haft regelbundna kontakter avseende föreningsangelägenheter och planering av kommande årsmöte 2019 äger rum i Stockholm den 2-3 Sep 2019.

Inga stipendier delades ut av SFFF under 2018. Styrelsen har beslutat att införa ett nytt SFFF Travel Award: Priset syftar till att uppmuntra den professionella utvecklingen av SFFF-medlemmar i alla karriärstadier genom att hjälpa två prismottagare med kostnader för att delta i årsmötet (registrering, resor och logi på ett SFFF-hotell) upp till 5 000 kronor. För att vara berättigad måste sökande vara registrerade medlemmar i SFFF.

SFFF deltog i planering av European Society for Clinical Cell Analysis ESCCA 2019 “Flowrescence at the Fjords” I Bergen 18- 21. September 2019.

Representanter från de tre skandinaviska länderna enades om att vartannat år hålla ett gemensamt nordiskt användarmöte (NFCM). Nästa möte blir i Oslo i Oslo år 2020 istället för 2019 (pga ESCCA 2019).

Benmärgsdiagnostik, klinisk kemi i Karlstad har tagit initiativet för uppstart av en ny flow cell som utgår i från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (Uppsala, Örebro, Eskilstuna, Västerås, Karlstad, Falun, Gävle) eftersom det redan finns samarbeten där inom andra specialiteter. Styrelsen uppmuntrar och stöttar initiativ för ökad samverkan och koordinering av verksamheten inom Sverige.

I Stockholm anordnades under 2018 flera vetenskapliga seminarium och workshops inom avancerad FCM där SFFF medlemmarna fick inbjudan till att delta i diskussion kring tillämpning av avancerad flow samt i vissa fall att prova på nya instrument.

Den 13/4 anordnades: mini-workshop på framtidslabbet NEO Huddinge med Biorad “Taking Flow Cytometry Data to the Next Level”. Med demonstration av ZE5 (up till 27 parameters analys).

Den 22/11 anordnades ett seminarim på Science for Life Laboratory I Solna med Fluidigm: “Highly Multiplexed Imaging Without Crosstalk”. Genom att kombinera den beprövade CyTOF-teknikkens 135 kanaler med laserablation överträffar det nya HyperionTM-bildsystemet från Fluidigm kapaciteten hos standard IHC och fluorescerande bildbehandling.

Den 5/12 anordnades ett seminarium på framtidslabbet NEO Huddinge med BD Biosciences “Unleash the full potential of 5 laser Flow Cytometry – Let’s venture beyond the visible spectrum of light”

Styrelsen har under året arbetat med att öka SFFFs visibilitet på sociala medier via Facebook och twitter. En undersökning om att köpa extern hjälp för att modernisera hemsidan sfff.se har också initierats.

Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack för det gångna året till alla medlemmar, till alla industrirepresentanter och till alla medlemmar med förtroendeuppdrag.

Vi hoppas på givande FCM för SFFF år 2019!

Stockholm den 19 Juli, 2019

Iyadh Douagi

Ordförande för Svensk Förening för Flödescytometri.

www.sfff.se

svefff@gmail.com

https://www.facebook.com/SwedishSocietyforFlowCytometry/

@FlowCytometrySw https://twitter.com/FlowCytometrySw